Относно Фондация "Хърс"

Фондация “ ХЪРС” е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с Решение на Софийски градски съд по фирмено дело №457/2011г. и вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Учредител на фондацията е адвокат с дългогодишен опит в дела за обезщетения на пострадали при непозволени увреждания.

Първи дарители на средства за дейността на фондацията са клиенти на Учредителя, които вече са получили обезщетения за причинените им неимуществени и имуществени вреди като пострадали при пътно-транспортни произшествия или други инциденти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Фондация Хърс  дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

  1. Данни за администратора и за контакт с него.

Фондация Хърс, е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Фондация Хърс е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на нейната дейност, като адресът на управление на фондацията е: гр. София ул.“Граф Игнатиев“№14 ет.1ап.2 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до фондацията като администратор на данни или лично да подадете исканията.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: hars.foundation@gmail.com,

  1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Фондация Хърс с цел изпълнение на задълженията си по сключените договори за предоставяне на правна, финансова и психологическа помощ обработва лични данни.

                        За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, фондацията обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато  фондацията  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  1. Категории получатели на данни извън Фондация Хърс.

Фондацията  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни фондацията обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

  1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Фондация Хърс (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса фондацията.

  1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

  1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Фондация Хърс не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

  1. Въведени от Фондацията мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на Фондация Хърс за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 21.05.2018г. на Общо събрание на Управителния съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.